RÓLUNK – ALAPÍTÓ OKIRAT7Egy Szív a Gyermekekért Alapítvány

11. Csatlakozás, közhasznúság
11.1. Az Alapítvány nyitott és közhasznú. Az Alapítványhoz történő csatlakozás feltétele:
a) legalább 200.000,- Ft összegű készpénz vagy ennek az értéknek megfelelő egyéb támogatás az Alapítvány részére,
b) külön nyilatkozat a csatlakozási szándékról és arról, hogy az Alapító Okiratban foglalt célokkal egyetért,
c) a Kuratórium jóváhagyó döntése a csatlakozásról.

11.2. Az Alapítvány jelen egységes szerkezetben foglalt Alapító Okiratának aláírásával az Alapítvány kéri felvételét a közhasznúsági nyilvántartásba. A nyilvántartásba vétellel az Alapítvány közhasznú szervezetnek minősül, amelynek folytán az Alapítvány részére bármely összegű adományt / támogatást nyújtó személyek a mindenkor hatályos adójogszabályok rendelkezéseinek megfelelően vehetnek igénybe adókedvezményt ezen támogatásuk után.

11.3. Az Alapítvány hatvan napon belül köteles kérni a közhasznú jogállásának törlését, ha a közhasznúvá minősítés feltételeinek nem felel meg.

Az Alapítvány a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetve közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

12. Az Alapítványi vagyon sorsa az Alapítvány megszűnése esetén
Abban az esetben, ha az Alapítvány a jogszabályban meghatározott valamely esetben megszűnik, vagyonát a hasonló célú alapítvány támogatására kell fordítani.
13. Záró rendelkezések
A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2011. évi CLXXV. törvény, és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Mivel az alapítói jogosultságok a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságot illetik meg, az alapító okirat módosítása és egységes szerkezetbe foglalt szövege a Fővárosi Törvényszék jóváhagyásával lép hatályba.

Budapest, 2014. február 3.

Dr. Kelenhegyi Judith Balogh Ákos Kuratóriumi tag
a Kuratórium elnöke a Kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének hitelesítője

Ellenjegyzem: Budapest, 2014. február 3.

1 4 5 6 7

© Copyright - Egy Szív a Gyermekekért Alapítvány - designed & coded: Artsolution