RÓLUNK – ALAPÍTÓ OKIRAT3Egy Szív a Gyermekekért Alapítvány

7. Az Alapítvány gazdálkodása
7.1. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, ezen célok megvalósulását nem veszélyeztetve folytathat.

7.2. Az Alapítvány a gazdálkodás során elért eredményt nem oszthatja fel, azt az Alapítvány jelen Alapító Okiratban meghatározott közhasznú tevékenységekre fordítja.

7.3. Az Alapítvány politikai tevékenységet nem folytat, tevékenysége és szervezete pártoktól független, politikai pártnak támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenység: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.

7.4. Az Alapítvány a tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, váltót illetve más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

7.5. Az Alapítvány folyamatos működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket az Alapító az alapítvány székhelyén ellenszolgáltatás nélkül biztosítja.

7.6. Az Alapítvány köteles a gazdálkodásáról éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet készíteni. A beszámoló és a melléklet elfogadása a Kuratórium hatáskörébe tartozik. Az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet nyilvános, abba az Alapítvány székhelyén bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet. Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet az Alapítvány a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint köteles letétbe helyezni és közzétenni.

8. Az Alapítvány Kuratóriuma
8. 1 . Az Alapítványi vagyon kezelését a Kuratórium végzi.

8.2. A Kuratórium az Alapítvány ügydöntő (legfőbb) szerve. Ez nem érinti az Alapítónak azon lehetőségeit, amelyeket a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések számára lehetővé tesznek (így különösen: az Alapító Okirat korlátozott körben – a Ptk. által megengedetten – történő módosítása, a kezelő szerv – jogszabályban meghatározott esetben történő visszavonása stb.)

8.3. A Kuratórium egyben az Alapítvány képviseleti és ügyintéző szerve is, amely az Alapítványt a hatóságokkal és harmadik személyekkel szemben képviseli.

8.4. A 3-7 tagú Kuratórium tagjait részint az Alapító delegálja, részint az Alapítványhoz csatlakozók ajánlása alapján az Alapító jelöli ki. Figyelemmel arra a törvényi előírásra, hogy nem jelölhető ki olyan Kuratórium, amelyen keresztül az Alapító az Alapítványra meghatározó befolyást gyakorol, ezért a Kuratóriumba az Alapító által delegált tagok létszáma mindig 1 fővel kevesebb, mint a Kuratórium összlétszámának a fele.

A Kuratóriumba az Alapító által delegált tagok közül kerül ki a Kuratórium mindenkori elnöke.

Az Alapítvány működése során a Kuratórium tagjai vonatkozásában mindenkor tekintettel kell lenni a Ptk. valamint a Tv. összeférhetetlenségi- és egyéb rendelkezéseire.

1 4 5 6 7

© Copyright - Egy Szív a Gyermekekért Alapítvány - designed & coded: Artsolution