Egy szív a gyermekekért Alapítvány

ARCHÍVUM – FB JELENTÉS 2006-2015Egy Szív a Gyermekekért Alapítvány

2006 FB JELENTÉS
Az Egy szív a gyermekekért alapítvány Felügyelő Bizottságának jelentése a 2006. évi működésről

A felügyelő bizottság a korábbi évek gyakorlatával egyezően tételesen megvizsgálta a mérleg egyes tételeit alátámasztó dokumentumokat.

Az alapítvány a korábbi évek gyakorlatával egyezően vállalkozói tevékenységet nem folytatott, bevételei kizárólag támogatói befizetésekből (177 eFt) gyűjtőgömbi bevételekből (4,894 e Ft), az APEH-től átutalt 1 %-okból (787 eFt) és bankkamatból (1.372 eFt)származtak.
Az alapítvány tőkéje 2006. évben a megszűnt Magyar Nagylexikon Alapítvány pénzeszközeinek átvétele kapcsán 1.912 e Ft-tal nőtt.

2006. évben 6 gyermek külföldön történő gyógykezelésének, valamint 1 orvos szakmai képzésének költségeihez járultunk hozzá összességében 2.293 eFt összegben. Ez évben is tételesen vizsgáltuk, hogy az alapítványi támogatások az alapszabállyal összhangban kerültek-e kifizetésre, ez elbíráláshoz szükséges orvosi igazolások és Országos Egészségbiztosító Pénztár javaslatok megvannak-e, az odaítélésről szabályszerű kuratóriumi döntés van-e. A kifizetéseket az FB szabályszerűnek találta. A kapott támogatás összegével tételesen el kell számolni, a felmerült költségeket számlákkal kell bizonylatolni. Kiemelten vizsgáltuk azt, hogy a megítélt összeg alapszabály szerinti felhasználása megfelelően dokumentált-e, a fel nem használt támogatás-rész az adományozottal kötött megállapodásban szereplő határidőre visszafizetésre került-e. Az elszámolások tételes átvizsgálása során szabálytalanságot nem tapasztaltunk.
2006. évben mintegy 7 millió Ft összegű műszerbeszerzési pályázatot fogadott el a kuratórium és a Felügyelő Bizottság együttes ülése. Az eldöntött támogatásokból, valamint a 2005. évről le nem szállított tételekkel együtt 5.556 millió Ft értékű beszerzést tudtunk a beszámolási évben megvalósítani, a fennmaradóak beszerzése 2007. évben történt meg.
Az alapítvány működési költsége jelentéktelen (1.148 eFt), mely az adománygyűjtő gömbök beszerzésével és javításával kapcsolatos, bank- és pénzfeldolgozási költségből, posta- és mérleg megjelentetési költségekből tevődnek össze .
Az alapítványnak alkalmazottai nincsenek, a feladatokat társadalmi munkában látják el a vezető tisztségviselők, ill. az alapító egyes szakalkalmazottai (könyvelés, mérlegkészítés).
A mérleget és az eredmény-kimutatást alátámasztó dokumentumok áttanulmányozása után a Felügyelo~ Bizottság az alapítvány 2006. évi mérlegét 37.600 eFt mérleg főösszeggel, – 1.768 eFt mérleg szerint eredménnyel valósnak értékeli, azt elfogadni javasolja.

Budapest, 2007. május 24

2007 FB JELENTÉS
Az Egy szív a gyermekekért alapítvány Felügyelő Bizottságának jelentése a 2007. évi működésről

A felügyelő bizottság a korábbi évekhez hasonlóan menet közben is ellenőrizte, hogy az alapítvány az alapító oktirattal összhangban tevékenykedik-e.

Kiemelt súlyt kapott az a szempont, hogy mennyire törekszik az alapítvány a működéssel kapcsolatos költségek ésszerű minimalizálására abból a célból, hogy minél nagyobb összeget fordíthasson támogatásokra. Figyelemmel kísértük, hogy a támogatások odaítélése mennyire szabályszerű, azok célirányos felhasználása biztosított-e, milyen lépések történtek arra, hogy a megítélt műszertámogatás kerete a lehető legjobban legyen kihasználva.

A beszámolási időszakban 6 intézmény műszerbeszerzési pályázata, összesen 6.667 eFt értékben került befogadásra. A szállítókkal történt tárgyalások eredményeként ezt az összeget az alapítványnak 5.738 eFt-ra sikerült levinnie változatlan, ill. egy esetben bővebb műszaki tartalom megtartása mellett.

Kijelenthetjük, hogy a társaság működése szigorúan szabályozott, és az észszerű mértékig takarékos. A korábbi évekhez hasonlóan 2007. évben sem történtek kifizetések az alapítvány munkájában résztvevőknek. Az anyagjellegű ráfordítások ugyan az előző évhez képest növekedtek, de ezt főként az okozta, hogy az alapítványnak internetes hozzáférése lett, adománygyűjtő gömbök beszerzésére és javítására többet fordítottak, és az 1 % elnyerését célzó hirdetési költségek is megnövekedtek

A tárgyéven a támogatottak 9.158 eFt-ot kaptak (egy kifizetés 2006. évről húzódott át). A megítélt műszertámogatásokból négyet realizáltak, együttesen 5.509 eFt összegben. A műszerek pályázóknak történő leszállítása és üzembe helyezése megtörtént.
A fennmaradó 3.649 eFt-ból 12 gyermek gyógykezelését támogatták. Tételes vizsgálódásaink szerint az odaítélések szabályosan történtek, valamennyi esetben a felhasználás az alapító okirat szerinti célokra történt.
Első ízben történ meg, hogy az alapító alapítványa működését 1.148 eFt adománnyal segítette. Bevételeik 5.296 3eFt összegben megegyeznek az alapbizonylatok összegével.
A Felügyelő Bizottság a társaság mérlegét 34.418 eFt főösszeggel, – 3.359 eFt mérleg szerinti eredménnyel valósnak értékeli, és elfogadásra javasolja.

Budapest, 2008. május 26.

2008 FB JELENTÉS
Az Egy szív a gyermekekért alapítvány Felügyelő Bizottságának jelentése a 2008. évi működésről

A felügyelő bizottság ellenőrizte az alapítvány 2008. évi mérlegét, eredmény kimutatását és egyszerűsített éves beszámolóját. Valamennyi tételsornál minden 50.000 Ft-nál nagyobb könyvelési tétel alapbizonylatát megvizsgáltuk. Különös figyelmet fordítottunk arra, hogy a működéssel kapcsolatos költségek hogyan alakulnak, a támogatások odaítélése szabályszerűen történt-e, azokat az alapítványi célokra használták-e a támogatottak, és az elszámolások időben és helyesen történtek-e meg. Ellenőriztük azt is, hogy két korábbi támogatott, aki nem tett eleget elszámolási kötelezettségének, a felvett támogatást milyen mértékben fizette vissza.

Kijelenthetjük, hogy a társaság működését rendben lévőnek, az észszerű mértékig takarékosnak tapasztaltuk. Korábbi évekhez hasonlóan az alapítvány munkájában résztvevőknek 2008. évben sem történtek kifizetések. A működési költségek az előző évi 2.257 e Ft-ról 1.073 e Ft-ra csökkentek, míg a támogatások 9.158 e Ft-ról 9.692 e Ft-ra nőttek.

A tárgyévben az alapítvány 10 gyermeket támogatott. A megítélt 1.757 e Ft-ból 94 e Ft kifizetése 2009-re tolódott át. Valamennyi odaítélés szabályosan történt, az elszámolások időben megtörténtek, és a felhasználás az alapító okirat szerinti célokra történt. A támogatásra fordított összeget csökkentette, hogy a korábban el nem számolt – ezért alapszabályunk értelmében visszafizetendő – támogatásokból 552 e Ft folyt be.

A 2007. évben befogadott műszertámogatásokból 5.739 e Ft a beszámolási időszakban teljesült, 2008. évben az alapítvány 6.891 e Ft műszertámogatást ítélt meg. A megítélt összegből a tárgyévben 2.842 e Ft realizálódott, 4.139 2009. évre húzódik át. A műszerek pályázóknak történő leszállítása és üzembe helyezése megtörtént.
Az alapítván bevétele döntően az adomány gyűjtő gömbökből származott (4.529 e Ft), jelentős részt képviseltek az egyéni és vállalkozói adományok (3.499 e Ft), és a tavalyi évhez képest nőtt az APEH 1 %-os felajánlásokból származó bevétel (838 e Ft-ról 1.270 e Ft-ra). A bevételek 9.298 eFt összegben megegyeznek az alapbizonylatok összegével.

A Felügyelő Bizottság a társaság mérlegét 36.993 eFt mérlegfőösszeggel, 722 eFt mérleg szerinti eredménnyel valósnak értékeli, és elfogadásra javasolja.

Budapest, 2009. március 18.

2009 FB JELENTÉS
Az Egy szív a gyermekekért alapítvány Felügyelő Bizottságának jelentése a 2009. évi működésről

A Felügyelő Bizottság az alapítvány 2009. évi mérlegét és eredmény-kimutatását áttanulmányozta. Vizsgálódása során különös figyelmet fordított a befolyt bevételek, az adott támogatások, a költségek elszámolásának helyességére, valamint a támogatások felhasználásának bizonylatolására.

Az alapítvány vállalkozói tevékenységet nem folytatott, bevételei támogatói befizetésekből, gyűjtőgömbökből, az APEH által átutalt 1 % -ból, valamint banki kamatokból tevődnek össze.

A beszámolási időszakban 3.583 e Ft került kifizetésre. Ebből 3.489 eFt a 2009. évi odaítélés, 94 e Ft 2008. évről húzódott át. A 2008. évről áthúzódó pályázati műszer támogatások összege 9.296 eFt volt. A kifizetésekre minden esetben szabályszerűen, kuratóriumi határozatokkal teljes összhangban került sor.
Valamennyi támogatott határidőre eleget tett a keret jelleggel megítélt összeggel történt elszámolási kötelezettségének.

Az anyagjellegű költségek között kimutatott 2.261 e Ft összeg valós: új adománygyűjtők készítését, ill. a meglévők javítását, továbbá a pénzszállítási és feldolgozási költségeket, valamint a közzétételi és hirdetési díjakat tartalmazza.
Az alapítványnak alkalmazottai nincsenek, a tisztségviselők díjmentesen működnek közre.

A Felügyelő Bizottság az alapítvány 2009. évi mérlegét 28.192 eFt mérlegfőösszeggel és -7.195 e Ft mérleg szerinti eredménnyel valósnak ítéli, elfogadásra javasolja.

Budapest, 2010. április 6.

2010 FB JELENTÉS
Az „Egy szív a gyermekekért” alapítvány Felügyelő Bizottságának jelentése az alapítvány 2010. évi mérlegéről és eredménykimutatásáról

A Felügyelő Bizottság az alapítvány 2010. évi mérlegét és eredmény-kimutatását áttanulmányozta. Ellenőrizte a befolyt bevételek, az adott támogatások, a működési költségek elszámolásának helyességét, valamint a támogatások alapítványi célokkal egyező felhasználását.

Az alapítvány vállalkozói tevékenységet a korábbi évekhez hasonlóan a beszámolási időszakban sem folytatott. Bevételei támogatói befizetésekből, gyűjtőgömbökből, az APEH által átutalt 1 % -ból, valamint banki kamatokból tevődnek össze.

Az alapítványnak alkalmazottai nincsenek.

Az 1.892 eFt-ot kitevő működési költségek 36 %-át, 686 eFt-ot az adománygyűjtő gömbök készítésével, szállításával és javításával kapcsolatos költségek teszik ki, további 40 % a könyvelés költsége, a fennmaradó 24 %, 456 eFt nagyrészt a pénzszállítási, internet-karbantartási és a hirdetési költségekből, közzétételi díjakból tevődik össze.
2010 évre új műszertámogatás nem került meghirdetésre, az ilyen célú 2.362,5 eFt az elmúlt évi odaítélések ez évi pénzügyi teljesítése.

Az odaítél 3.508,8 eFt 15 gyermek részére került kifizetésre – ebből 424,6 eFt tavaly odaítélt, de ez évben kiutalt összeg.
A támogatások felhasználásával kapcsolatos elszámolások szabályszerűen megtörténtek, egy eset kivételével a fel nem használt összeget az adományozottak visszafizették. A vissza nem fizetett 112,2 eFt peresítésre került.

Összegezve megállapítható, hogy az alapítvány takarékosan, átláthatóan, az alapítói célokkal teljes összhangban működött.

A kimutatott 11.305 eFt bevétel, a 7.764 eFt közhasznú ráfordítás, valamint a 3.541 eFt mérleg szerinti eredmény valós.

A Felügyelő Bizottság az alapítvány 2010. évi mérlegét 31.434 mérlegfőösszeggel, valamint a fenti adatokat tartalmazó eredménykimutatást és a közhasznú beszámolót elfogadásra javasolja.
Budapest, 2011. május 11.

2011 FB JELENTÉS
Az „Egy szív a gyermekekért” alapítvány Felügyelő Bizottságának jelentése az alapítvány 2011. évi mérlegéről és eredménykimutatásáról

A Felügyelő Bizottság az alapítvány 2011. évi mérlegét és eredménykimutatását, valamint közhasznú beszámolóját áttanulmányozta.

Ellenőrizte a befolyt bevételek, az adott támogatások, a működési költségek elszámolásának helyességét, valamint a támogatások alapítványi célokkal egyező felhasználását.
Az alapítvány gazdálkodását fegyelmezettnek, takarékosnak, az alapítványi célokkal teljes egészében megegyezőnek tapasztalta.
A mérleget és a közhasznú beszámolót 30862 eFt mérlegfősszeggel, -576 eFt-os eredménnyel valósnak ítéli, és elfogadásra javasolja.

Szegő Lászlóné
Felügyelő Bizottság elnöke

Budapest, 2012. 05. 08.

2012 FB JELENTÉS
Az „Egy szív a gyermekekért” alapítvány Felügyelő Bizottságának jelentése az alapítvány 2012. évi mérlegéről és eredménykimutatásáról.

Egy Szív a Gyermekekért Alapítvány - FB jelentés 2012
2013 FB JELENTÉS
Az „Egy szív a gyermekekért” alapítvány Felügyelő Bizottságának jelentése az alapítvány 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és közhasznúsági jelentéséről.

Egy szív a gyermekekért Alapítvány - 2013 FB Jelentés
2014 FB JELENTÉS
Az “Egy szív a gyermekekért” alapítvány Felügyelő Bizottságának jelentése az alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójáról.

2015 FB JELENTÉS
Az “Egy szív a gyermekekért” alapítvány Felügyelő Bizottságának jelentése az alapítvány 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójáról.

ADOMÁNYÁVAL GYERMEKEK ÉLETÉT MENTHETI MEG.KÉRJÜK KATTINTSON AZ ALÁBBI GOMBRAKÖSZÖNJÜK

Mentés

Mentés

Mentés

© Copyright - Egy Szív a Gyermekekért Alapítvány - designed & coded: Artsolution