RÓLUNK – ALAPÍTÓ OKIRAT5Egy Szív a Gyermekekért Alapítvány

9. A Kuratórium működése
9.1. A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente 1 alkalommal ülésezik. Az üléseket az elnök hívja össze a tagoknak címzett, és az ülés időpontja előtt legalább 5 nappal kézbesített írásbeli vagy e-mail útján megküldött meghívóval, amely tartalmazza az egyes napirendi pontokat is.

9.2. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium az éves beszámolóról és a közhasznúsági jelentésről hozott határozatain kívüli határozatait úgy is meghozhatja, hogy a határozat tervezetét az elnök a Kuratóriumi tagoknak e-mail útján megküldi, akik 5 napon belül e-mail útján szavaznak a határozat elfogadásáról vagy elvetéséről. A szavazás lezárultát követően a határozat szövegét és a leadott szavazás eredményét a Kuratórium elnöke jegyzőkönyvben rögzíti, melyet a Kuratórium egy tagja hitelesít.

9.3. A Kuratórium ülése akkor határozatképes, ha azon a kuratórium tagjainak több, mint a fele, de legalább 3 fő jelen van. A testület döntéseit nyílt szavazással, a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével (50%+1 “igen” szavazat) hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az éves beszámolóról és a közhasznúsági melléklet elfogadásáról a Kuratórium kizárólag kuratóriumi ülésen dönthet.

9.4. A Kuratórium üléséről jegyzőkönyv vagy emlékeztető készül, amely tartalmazza az egyes napirendi pontokat, a hozott határozatokat, a hozataluk időpontját és hatályukat, a szavazás pontos eredményét, a határozatot támogatók és ellenzők személy szerinti megjelölését. A jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt az elnök és egy kuratóriumi tag hitelesíti. E jegyzőkönyvekről a Kuratórium nyilvántartást vezet, melyet 5 évig megőriz.

9.5. A Kuratórium mind pozitív (támogató), mind pedig negatív (elutasító) döntéseit írásban vagy e-mail útján közli az érintettekkel. Az Alapítványi támogatás igénybe vételéről mindig írásbeli szerződés készül a támogatottal. A Kuratórium fontosabb döntéseit a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon és helyen hozza nyilvánosságra.

9.6. A Kuratórium bármely két tagja együttesen jogosult az Alapítvány képviseletére és az Alapítvány nevében történő aláírásra.

9.7 A Kuratórium elnöke évente egyszer beszámol a Kuratórium és az Alapító felé az Alapítvány tevékenységéről, az alapítványi vagyon felhasználásáról illetve kezeléséről.

9.8. A Kuratórium iratai, az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet az Alapítvány székhelyén bárki által megtekinthetők. Azokba az iratokba, melyek a hatályos jogszabályok szerint nem kötelezően nyilvánosak, a kuratórium tagjain, a felügyelő bizottság tagjain, valamint a jogszabályban meghatározott szervezeteken kívül csak az tekinthet be, aki érdekeltségét bizonyítja, és a betekintéshez a Kuratórium elnöke hozzájárult.

Az Alapítvány szolgáltatása igénybe vételének nyilvánosságáról a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezik.

1 4 5 6 7

© Copyright - Egy Szív a Gyermekekért Alapítvány - designed & coded: Artsolution