Egy szív a gyerekekért Alapítvány

Egy Szív a Gyermekekért” Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2021. évről

1. “Egy Szív a Gyermekekért” Alapítvány bemutatása

Az alapítvány neve: “Egy Szív a Gyermekekért” Alapítvány

Székhelye: 1066 Budapest, Nyugati tér 1.

Adószáma: 19700904-1-42

Nyilvántartási száma: 01-01-0002060

Nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk.66197/1991

Nyilvántartásba vétel dátuma: 1991.09.13.

Közhasznú fokozatú szervezetté átsorolás száma: 11/Pk /66197/1991/38

Közhasznú fokozatú szervezetté átsorolás dátuma: 1999.04.12.

Alapító: A Skála-Coop Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság megszűnésére tekintettel az alapítói jogokat 2007.02.23-tól a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság gyakorolja. Az Alapítvány Kuratóriuma a 3/2020.(III.3.) és 2/2020. (X.6.) számú határozatában úgy döntött, javasolja, hogy a Bíróság az alapítói jogok gyakorlására Balogh Ákost jelölje ki. A Bíróság 2021.március 1. napjától a javaslat alapján kijelöli Balogh Ákost az alapítói jogok gyakorlójának.

2021.03.29-én kelt végzés szerint az alapítvány kuratóriumának elnöke 2021. március 12.
napján kérelmet terjesztett elő, melyben bejelentette Puer Gézáné kuratóriumi tag adatait is, és kérte azt a nyilvántartásba bejegyezni. A bíróság a nyilvántartás kiegészítésére tett javaslatot elfogadta és rendelkezett az adatok módosításáról.

Kuratórium elnöke: dr. Kelenhegyi Judit

Tevékenységi kör: magyar állampolgárságú gyermekek külföldi gyógykezelésének pénzügyi támogatása, gyermekkórházak részére pályázat alapján orvosi műszerek biztosítása természetbeni juttatásként, valamint az Alapítvány a részére juttatott adományokat ellenérték nélkül továbbadja kórházak, egészségügyi intézmények, szociális szervezetek, gyermekintézmények tulajdonába a körülmények javításának és az intézményi feladatok ellátásának segítése céljából.

Az Alapítvány nyitott, hozzá bármikor és bárki pénzbeli hozzájárulást tehet.

2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Az Alapítvány a kettős könyvvezetést alkalmazza.

Az Alapítvány a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját készíti a számviteli törvényben előírtaknak megfelelően. A beszámoló a mérleget, az eredmény kimutatást, valamint a kiegészítő mellékletet tartalmazza.

Az Alapítvány vagyonát kizárólag adományokkal, támogatásokkal gyarapította.

Az Alapítvány működése stabil, gazdálkodása takarékos, bevételének egészét közhasznú célokra fordítja.

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, ezen célok megvalósulását nem veszélyeztetve folytathat.

3. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOKTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKTÓL KAPOTT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

Az Alapítvány 2021. évben központi költségvetési támogatást nem kapott.

Az Alapítvány 2021. évben helyi önkormányzati támogatást nem kapott.

Az Alapítvány 2021. évben 454 eFt támogatást kapott az SZJA 1%-os felajánlásokból.

4. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Adatok ezer Ft-ban

Saját tőke 2020 2021
Jegyzett tőke 5.000 5.000
Tőkeváltozás 29.556 25.652
Közhasznú tevékenység eredménye -3.904 6.833
Összesen: 30.652 37.485

Az induló tőke az Alapítvány alapításakor a tagok által befizetett vagyon.

A tőkeváltozás az előző évek eredményeinek összege.

2021-ben a közhasznú tevékenység eredménye: 6.833 eFt nyereség.

5. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK

Az Alapítvány vezetése részére (Kuratórium és FB) munkabér, tiszteletdíj és egyéb járandóság nem került elszámolásra.

A tisztségviselők feladatukat önkéntesen, anyagi ellenszolgáltatás nélkül látják el.

1 2

ADOMÁNYÁVAL GYERMEKEK ÉLETÉT MENTHETI MEG.KÉRJÜK KATTINTSON AZ ALÁBBI GOMBRAKÖSZÖNJÜK

Mentés

Mentés

Mentés

© Copyright - Egy Szív a Gyermekekért Alapítvány - designed & coded: Artsolution