Egy szív a gyermekekért Alapítvány

ARCHIVUM – BESZÁMOLÓ 2006-2015

2006 Beszámoló
Az „Egy szív a gyermekekért” Alapítvány 2006. évi tevékenységéről

Alapítványunk 2006. évben is meg tudta valósítani azokat a célokat, melyeket maga elé tűzött. Nem kellett támogatásért hozzánk fordulót visszautasítanunk.
A kérelmek száma az előző évekhez képest csökkent, mert egyre több hazai intézet képes olyan bonyolult műtétek elvégzésére, melyekre korábban nem volt lehetőség. Segítségünket továbbra is főleg a hosszú gyógykezelést igénylő, bonyolult, speciális műtétekhez kérték.
A beszámolási időszakban 6 gyermek folyamatos kezelését tudtuk segíteni. Alapítványunk ismét lehetőséget biztosított egy a SOTE által támogatott fiatal orvosnak külföldi tanulmányok folytatásához, akinek továbbképzése a hazai élődonoros májtranszplantciók sikerességét hivatott elősegíteni. A támogatott rendkívül jó eredménnyel fejezte be tanulmányait, s eredményeiről több esetben is sikeres előadást tartott mint külföldön, mint belföldön.

A kuratórium összesen 2.294 eFt támogatást fizetett ki, mely magában foglalja a 2005. évi határozat alapján ez évben kifizetett elszámolásokat is. Az összegek most is változatos képet mutatnak – a legnagyobb 833 eFt, míg a legkisebb 116 eFt volt. Az egy gyermekre eső átlagos támogatási összeg 346 eFt volt.
Kapcsolatunk a gyermekklinikákkal és a szakintézetekkel továbbra is kiemelkedően jó. 2006. évben második alkalommal írtunk ki pályázatot csecsemő-, és gyermekgyógyászati intézmények részére új műszerek beszerzésére. Hat intézmény részére 6.984 e Ft támogatást ítéltünk meg. A 2005. évről áthúzódó beszerzésekkel együtt 2006. évben 5.556 eFt összegű műszer támogatást valósítottunk meg. Ebből 4.081 eFt az elmúlt évről áthúzódó támogatások összege, 1.475 eFt a beszámolási időszakban megítélt támogatásokból realizált beszerzés. 5.509 eFt áthúzódik a 2007. évre.
Az alapítvány működési költsége mindösszesen 1.148 eFt volt.
A Kuratórium és a Felügyelő Bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy működésünk a gyermekek érdekeit szem előtt tartva, a törvényi előírásoknak megfelelően szabályozott legyen. Gazdálkodásunk rendkívül szigorú, a Felügyelő Bizottság minden egyes odaítélést, és annak rendeltetés szerinti felhasználását menet közben is tételesen ellenőrzi. A korábbi évekhez hasonlóan tételesen megvizsgálta a támogatások odaítélését, és a kapott összegek célirányos felhasználásának elszámolását.
Alapítványunk vagyona a beszámolási időszakban növekedett – 39.368 eFt-ra – ez a 2005. évinek 105,1%-a. Jelentős mértékű növekedést eredményezett, a megszűnt Magyar Nagylexikon Alapítvány pénzeszközeinek átvétele, mely 1.912 eFt volt.
A bevételek döntő része hagyományosan a különböző Skála Áruházak, LIBRI, Kaiser’s, Interfruct, és OBI áruházaiban, Média Markt-okban, Alfa C+C áruházban, valamint Ferihegy 1 terminálján és Tranzit részén, továbbá az IEB Bank Nyrt. fiókjaiban kihelyezett gyűjtőgömbökből származik.
A kihelyezett gömbök száma sajnos csökkent. Több áruház bezárásra került, illetve az OBI vezetése az átalakított áruházakban nem engedélyezi a gömbök újra kihelyezését. Ez összefüggésben van az alapítványokkal kapcsolatos negatív megítéléssel, hiába feddhetetlen a mi szervezetünk, ha mások felelőtlen viselkedése beárnyékolja a társadalmi megítélést. A kuratórium mindent megtett, és a jövőben is megtesz annak érdekében, hogy újabb támogatókat találjon, s ismételten növekedjen a kihelyezett adománygyűjtő-gömbök száma.
Az adománygyűjtő-gömbökből származó bevétel 4,894 eFt volt. Ez az összeg az előző évinek 173,68%-a. A növekedés a Ferihegy 1 Terminálon és a Tranzit területén levő gömbökben elhelyezett adományoknak köszönhető.

Magánszemély támogatóink 177 eFt adománnyal segítették tevékenységünket. SZJA 1%-ából származó adományok összege 787 eFt volt, ami a 2005. évinek 63,26 %-a, mely részben az alapítványok negatív megítélése miatt következhetett be, másrészt annak a következménye, hogy a Skála társaságok dolgozói létszáma jelentősen csökkent, év vélhetően már nem alapítványunkat jelölik meg támogatottként.

A részletes számszaki adatokat a mérleg, és a főkönyvi kivonatok tartalmazzák.

Szabad pénzeszközeinket az IEB Nyrt. és K&H Nyrt., valamint Raiffeisen Bank Nyrt. kamatozó kötvényeibe fektettük. A realizált kamat bevétel 1.372 eFt. Alapítványunknak alkalmazottai nincsenek, működtetését a tisztségviselők, valamint az alapító alkalmazottai látják el. Működési költség 2006-ben 1.148 eFt, ami kizárólagosan postai díjakból, bankköltségből, gömbök javítási díjából, valamint közzétételi költségekből tevődik össze.

Reményeink szerint a következő években sem lesznek anyagi gondjaink. Bevételeink folyamatosan biztosítják majd, hogy minden jogosnak ítélt kérelmet teljesíteni tudjunk, és megfeleljünk az Alapító Okiratban megfogalmazott, kibővített céloknak.

Budapest, 2007. május 28.

2007 Beszámoló
Az „Egy szív a gyermekekért” Alapítvány 2007. évi tevékenységéről

Alapítványunk 2007. évben is mindent megtett annak érdekében, hogy meg tudja valósítani azokat a célokat, melyeket maga elé tűzött. Valamennyi támogatási kérelmet pozitívan tudtunk elbírálni. Segítségünket az előző évekhez hasonlóan főleg hosszú gyógykezelést igénylő, bonyolult, speciális műtétekhez kérték.

A beszámolási időszakban 12 gyermek folyamatos kezelését tudtuk segíteni. Főleg élődonoros máj-transzplantációs és speciális gerincműtétekhez, valamint különleges kemoterápiás, illetve rehabilitációs kezelésekhez nyújtottunk anyagi támogatást.

A kuratórium összesen 3.649 eFt támogatást fizetett ki, mely magában foglalja a 2007. évi határozat alapján kifizetett, valamint a 2006. évről áthúzódó elszámolásokat is. Az odaítélt és kifizetett támogatások összege most is, mint korábbi évben változatos képet mutat – a legnagyobb 598 eFt, míg a legkisebb 27 eFt volt. Az egy gyermekre eső átlagos támogatási összeg 304 eFt volt.

A gyermekklinikákkal és a szakintézetekkel kapcsolatunk továbbra is kiemelkedően jó. A Magyar Kórházszövetség és az Egészségügyi Minisztérium segítségével sikerült valamennyi intézmény vezetőjével felvenni a közvetlen kapcsolatot a 2007. évi új műszerek beszerzésére harmadik alkalommal kiírt pályázatunk megismertetésére, melynek célja csecsemő-, és gyermekgyógyászati intézmények részére új műszerek beszerzése volt. Hat intézmény részére összesen 6.667 eFt összegű támogatást ítéltünk oda. A műszerek szerzése során sikerült a forgalmazókkal olyan megállapodásokat kötnünk, melyek segítségével a ténylegesen kifizetett összeg 5.738 eFt. Hangsúlyoznunk kell, hogy valamennyi forgalmazó nagymértékben élt az árengedmény adásának lehetőségével, ezzel is támogatva az alapítvány céljait.

A Kuratórium és a Felügyelő Bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy működésünk a gyermekek érdekeit szem előtt tartva, a törvényi előírásoknak megfelelő, szabályozott és átlátható legyen. Gazdálkodásunk rendkívül szigorú.

Alapítványunk vagyona a beszámolási időszakban ugyan csökkent, de ez szándékainkkal teljes összhangban történt, ugyanis az elmúlt évektől eltérően nagyobb összeget fordítottunk műszertámogatásra.

A bevételek döntő része hagyományosan a Skála Group, a LIBRI, a Kaiser’s, az Interfruct és az OBI áruházakban, a Média Markt-okban, valamint Ferihegy 1 terminálján és Tranzit részén, továbbá az CIB Bank Zrt. fiókjaiban kihelyezett gyűjtőgömbökből származik. A kihelyezett gömbök számát sikerült növelni a LIBRI Áruházakban elhelyezett 44 új urnával, melyek bevételei 2007.-ben még nem jelentek meg.
Az adománygyűjtő-gömbökből származó bevétel 3.379 eFt volt. Magánszemély támogatóink 102 eFt-l az alapító 1.148 eFt-l segítették tevékenységünket. SZJA 1%-ából származó adományok összege valamelyest nőtt: 838 eFt volt.
A részletes számszaki adatokat a mérleg, és a főkönyvi kivonatok tartalmazzák.

Szabad pénzeszközeinket az CIB Bank Zrt. és K&H Bank Zrt., valamint Raiffeisen Bank Zrt. kedvező kamatozású betéteiben helyeztük el. A realizált kamat bevétel 2.687 eFt.

Alapítványunknak alkalmazottai nincsenek, működtetését a tisztségviselők, valamint az alapító alkalmazottai látják el. Működési költség 2007-ben 2.257 eFt, ami postai díjakból, bankköltségből, gömbök javítási díjából, honlap készítésből – karbantartásból, pénzszállítási, hirdetési díjakból, valamint közzétételi költségekből tevődik össze.

Budapest, 2008. május 22.

2008 Beszámoló
Az „Egy szív a gyermekekért” Alapítvány 2008. évi tevékenységéről

Alapítványunknak 2008. évben is sikerült támogatnia a hozzáfordulókat, valamennyi támogatási kérelmet be tudtuk fogadni. A hazai kórházak nehéz körülményeik ellenére is nagyon sok esetben felkészültek a gyermekek gyógyítására, s hozzánk csak a nagyon problémás és speciális ellátást igénylők fordulnak. Főleg szív, gerinc és transzplantációs, illetve speciális műtétek előtti analízisek elvégzésére utazó gyermekek szülei kérik támogatásunkat a kinn-tartózkodási időszak nem szakellátási költségeinek átvállalásában.
A beszámolási időszakban 8 gyermek folyamatos kezelését tudtuk segíteni, közülük ketten az év folyamán kétszer is részesültek támogatásban. Több támogatottunkat valószínűleg 2009.-ben is fogjuk gyógyulásában segíteni. Egyikükre többszörös ortopédia műtétsorozat vár, mely reményeink szerint hozzásegíteni az önállóbb élethez, a másik gyermek különleges transzplantációban részesül, amennyiben az előkészületek eredményesen lezárulnak. A műtétek szakorvosi és szakellátási költségeit az OEP finanszírozza.

A kuratórium összesen 1,757 eFt támogatást ítélt meg, melyből 94 eFt kifizetése áthúzódott 2009.-re. Az odaítélt és kifizetett támogatások összege most is változatos képet mutat – a legnagyobb 294 eFt, míg a legkisebb 77 eFt volt. Az egy gyermekre eső átlagos támogatási összeg 220 eFt.

Alapítványunk már negyedik alkalommal írta ki műszerek beszerzésére vonatkozó pályázatát, mely egyre ismertebbé válik a csecsemő-, és gyermekgyógyászati intézmények körében. Hat intézmény részére összesen 6.891 eFt összegű támogatást ítéltünk oda. Értékeléskor igyekezett a kuratórium olyan intézeteket támogatni, ahol a fejlett technika alkalmazása, vagy újabb műszerek beszerzése emeli az ellátás színvonalát, több gyermeknek ad esélyt a gyógyulásra. Ez évben is sikerült megállapodni a forgalmazókkal, többségük jelentős árengedménnyel segítette munkánkat, ezzel is támogatva az alapítvány céljait.

Gazdálkodásunk rendkívül szigorú, a Felügyelő Bizottság minden egyes támogatás odaítélését, és annak rendeltetés szerinti felhasználását menet közben is tételesen ellenőrzi.

Alapítványunk vagyona a beszámolási időszakban nőtt, így szándékainkkal teljes összhangban az elmúlt évektől eltérően nagyobb összeget fordíthattunk műszertámogatásra.

A bevételek döntő része továbbra is hagyományosan a Skála Group, a LIBRI, a Kaiser’s, áruházakban, a Média Markt-okban, valamint Ferihegy 1 terminálján és Tranzit részén, Burger King egyik éttermében, továbbá az CIB Bank Zrt. fiókjaiban kihelyezett gyűjtőgömbökből – urnákból származik. A kihelyezett adománygyűjtők számát nagymértékben sikerült növelnünk 2007.-ben a LIBRI Áruházakban elhelyezett 44 új urnával, melyek bevételei 2008.-ban jelentek meg – közel 800 eFt támogatást kaptunk.
Az adománygyűjtő-gömbökből bevételünk 4,529 eFt volt. Magánszemélyektől és céljainkkal egyetértő társaságoktól 3,499 eFt-t kaptunk támogatásként. SZJA 1%-ából származó adományok összege jelentősen emelkedett 1,270 eFt. A részletes számszaki adatokat a mérleg, és a főkönyvi kivonatok tartalmazzák.

Szabad pénzeszközeinket az CIB Bank Zrt. és K&H Bank Zrt., valamint Raiffeisen Bank Zrt. kedvező kamatozású betéteiben helyeztük el. A realizált kamat bevétel 2.189 eFt.

Alapítványunknak alkalmazottai nincsenek, működtetését a tisztségviselők, valamint az alapító alkalmazottai látják el. Működési költség 2008-ban 1,073 eFt, ami postai díjakból, bankköltségből, gömbök – urnák javítási díjából, honlap karbantartásból, pénzszállítási, hirdetési díjakból, valamint közzétételi költségekből tevődik össze.

Budapest, 2009. március

2009 Beszámoló
Az „Egy szív a gyermekekért” Alapítvány 2009. évi tevékenységéről

Az alapítvány a korábbi évekhez hasonlóan vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Bevételei (3.132 eFt) döntő részben adománygyűjtő-gömbökből és perselyekből származtak. Alkalmazottai nincsenek, a működéssel kapcsolatos feladatokat a tisztségviselők, illetve az alapító díjmentesen látták el.

Az alapítvány vagyona 35.063 eFt-ról 27.868 eFt-ra (21%-al) csökkent. Ennek oka döntően az volt, hogy amíg a támogatási összegek jelentősen nőttek, addig a bevételek mintegy 40%-al maradtak el az előző évtől. A 2009. évben 5.332 eFt bevételünk volt a tavalyi 9.298 eFt-al szemben. Ezen belül adománygyűjtőkből 4.529 eFt helyett csak 3.132 eFt ( 70%), magán és intézményi támogatóktól 3.499 eFt helyett 1.076 eFt (30%), SZJA 1%-ból 1.270 eFt helyett 943 eFt (74%) folyt be.

A kuratórium és az alapító minden erőfeszítése ellenére a gazdasági-válság hatását nem tudtuk kiküszöbölni. Reményeink szerint a Burger King éttermekben az év végén elhelyezett újabb 22 persely segít a korábbi bevételi szintet elérni.

Az alapítványi ráfordítások a tavalyi 10.765 eFt-ról 15.142 eFt-ra (mintegy 40%-al) nőttek. Ezen belül a költségek kb. 85 %-t kitevő támogatási célú ráfordítások 9.692 eFt-ról 12.880 eFt-ra (33%-al) emelkedtek.

A külföldön történő gyógykezelések 1.757 eFt-ról 3.583 eFt-ra, közel kétszeresére nőttek.
2009.-ben 12 gyermek gyógykezeléséhez kértek támogatást. Senkit sem kellett visszautasítanunk, számukra 3.489 eFt-ot fizettünk ki, további 94 eFt előző évről áthúzódó pótkifizetés volt.
A legkisebb megítélt támogatás 100 eFt, a legnagyobb 900 eFt – átlagosan 276 eFt volt.

Gyermekintézmények részére adományozott műszerek költsége 2008.-ban 6.900 eFt, míg a beszámolási időszakban 9.296 eFt (35%-al) több volt. Ebből 5.248 eFt-t tárgyévi, 4.049 eFt 2008. évről áthúzódó kiadás.

A költségek 14 %-t kitevő 2.661 eFt anyagi ráfordítások közel megduplázódtak, melynek oka új adománygyűjtő- perselyek készítésének 1.182 eFt költségkihatása volt.
A működés további költségei (nyomtatvány, fogyóeszközök, posta-, szállítási költségek, pénzszállítás és feldolgozási, hirdetési költségek, valamint közzétételi díjak). A korábbiakhoz képest lényegileg nem változtak.

Áttekintve az egész éves gazdálkodást – a rossz gazdasági környezet ellenére – összességében több támogatást tudtunk nyújtani, mint a korábbi években. Ez annak köszönhető, hogy Libri Kft., Skála Group Kft., Kaiser’s és Média Markt Áruházak, Burger King Éttermek, valamint a Ferihegy 1 Terminál munkatársai lehetőséget biztosítottak az adományok gyűjtésére.
Az alapítvánnyal kapcsolatban álló bankok – K&H Bank Zrt., CIB Bank Zrt. és Raiffeisen Bank Zrt. – kiemelkedően jó kondíciókkal kezelték pénzeszközeinket.

A részletes számszaki adatokat a mérleg, és a főkönyvi kivonatok tartalmazzák.

Budapest, 2010. április 14.

Dr. Kelenhegyi Judith

2010 Beszámoló
Az „Egy szív a gyermekekért” Alapítvány 2010. évi tevékenységéről

Az alapítvány a korábbi évekhez hasonlóan a beszámolási évben sem folytatott vállalkozási tevékenységet. Bevételeink az adománygyűjtő gömbökben, perselyekben beszedett pénzekből, SZJA 1%-ból, egy-egy magán, ill. két intézményi támogatótól és banki kamatokból származnak. Az egyik intézmény évek óta, rendszeresen az előző évi mérlegben kimutatott, az alapítvány irányító és ellenőrző testülete által elfogadott működési költségeket – az új perselyek készítésén kívül – megtéríti. Ilyen körülmények között a befolyt pénzeszközöket gyakorlatilag teljes egészében alapítványi céljaink megvalósítására tudjuk fordítani.

A beszámolási időszakban bevételeink az előző évi 7945 eFt-ról 11305 eFt-ra nőttek (142%). Az alapítványi bevételek összege 9945e Ft. Ennek megoszlása a következő: gömbürítésből származó adomány 7251 eFt a tavalyi értéknek több mint 230%-a, magánszemély és társas vállalkozás befizetése 1580 eFt, visszatérítés alapítványi elszámolásból 365 eFt. Sajnos a SZJA 1%-ból származó utalások tovább csökkentek (20,6%-kal), a NAV által utalt támogatás 749 eFt volt. A törvényi összefüggésekből következően ez a negatív tendencia várhatóan nem fog változni. További jelentős bevételt jelentett még az alapítványnak a szabad pénzeszközök lekötése után kapott kamatok összege 1360 eFt értékben.

Ráfordításaink 7764 eFt-t, az elmúlt évinek közel a felét (51,3%) teszik ki. Ennek oka elsődlegesen az volt, hogy a Kuratórium döntése alapján 2010. évre nem írtunk ki műszerbeszerzési pályázatot. Az ilyen jellegű 2363 eFt ráfordítás a 2009. év áthúzódó tételei. Az előző évi összeg 9296 eFt volt.
A gyermekek támogatására 3509 eFt-t fizettünk ki 15 gyermek részére. Ebből 1 fő támogatása 2009-ről áthúzódó kifizetés. Az összeg közel azonos, mint előző évben (3583 eFt) átlagosan 234eFt. A legkisebb támogatási összeg 80 eFt-t a legnagyobb 560 eFt-t tett ki.

Az „Egy szív a gyermekekért” Alapítványnak alkalmazottai nincsenek.

A későbbiekben megtérítésre kerülő anyagjellegű ráfordítások (működési költségek) összege az előző évi 2261 eFt-ról 1892 eFt-ra csökkent. Ezen belül a legnagyobb tételt az adománygyűjtő gömbökkel – perselyekkel kapcsolatos költségeink jelentették (1182 eFt-ról 686 eFt-ra változott), mert az év folyamán új adománygyűjtőket nem kellett olyan számban készíttetni mint 2009.-ben.
Jelentős tételt az anyagjellegű ráfordítások között csak a könyvelési szolgáltatás díja képez.
A fenn-maradó részt a működés további költségei (nyomtatvány, fogyóeszközök, posta-, szállítási költségek, pénzszállítás és feldolgozási, hirdetési költségek, valamint közzétételi díjak) jelentik.

Az alapítvány vagyona 27868 eFt-ról 31409 eFt-ra nőtt. Ennek oka döntően az volt, hogy a közhasznú tevékenység eredménye a 2009. évi -7195 eFt-ról 3541 eFt-ra emelkedett. A Burger King éttermekben a 2009. év végén elhelyezett 22 új persely segített a bevételek jelentős növekedésében.

Áttekintve az egész éves gazdálkodást – a nem javuló gazdasági környezet ellenére -egyetlen indokolt támogatási kérelmet sem kellett elutasítani. Ez annak köszönhető, hogy Libri Kft., Skála Group Kft., Kaiser’s és Média Markt Áruházak, Burger King Éttermek, valamint a Ferihegy 1 Terminál munkatársai lehetőséget biztosítottak az adományok gyűjtésére. Kiemelt támogatást kaptunk a Skála Metro Kft. és H&H Cégcsoport részéről.

Az alapítvánnyal kapcsolatban álló bankok – K&H Bank Zrt., CIB Bank Zrt. és Raiffeisen Bank Zrt. – jó kondíciókkal kezelték pénzeszközeinket.

A részletes számszaki adatokat a mérleg, a közhasznú beszámoló és a főkönyvi kivonatok tartalmazzák.

Budapest, 2011. május 11.

Dr. Kelenhegyi Judith

2011 Beszámoló
Az „Egy szív a gyermekekért” Alapítvány 2011. évi tevékenységéről

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Bevételei kizárólag adománygyűjtő gömbök bevételeiből, SZJA 1%-os felajánlásokból, magán és intézményi támogatók befizetéseiből illetve banki kamatokból származtak. A bevételek között került kimutatásra – az egyébként jelentéktelen (63 eFt) – fel nem használt támogatások visszafizetése is

Bevétel az előző évi 9945 eFt-ról 8622 eFt-ra csökkent. A 1323 eFt csökkenés döntő oka a gömbürítési bevételek csökkenése volt, a tavalyi 7251 eFt helyett csak 5952 eFt folyt be (1299 eFt). Ezt némileg enyhítette az SZJA 1%-os támogatások 268 eFt-os, valamint a banki kamatbevételek növekedése. A 1590 eFt támogatói befizetés közel az előző évi mértékű volt (10 eFt-tal magasabb). Az alapítvány számára komoly segítséget jelent évek óta, hogy egy intézményi támogatónk gyakorlatilag csaknem az előző évi teljes működési költséget megtéríti, így a befolyt pénzeket teljes egészében támogatási célokra fordíthatjuk. Banki kamatbevételeink az előző évinél 497 eFt-tal magasabbak, melyet az eredményezett, hogy a műszer támogatás elmaradása miatt fel nem használt pénzeket lekötöttük.

Ráfordításaink az elmúlt évihez képest 3666 eFt-tal nőttek (162 %). Ennek oka elsődlegesen az volt, hogy a tavalyi szünet után a Kuratórium döntése alapján 2011. évre ismét műszerbeszerzési pályázatot írtunk ki. Erre a célra 8 gyermekintézmény számára a beszámolási időszakban 5960 e Ft-ot értékben szereztünk be műszereket. Az adományozott műszerek értékei 81 eFt és 1875 eFt között mozogtak.

A 16 gyermekek támogatására az előző évivel csaknem azonos összeget 3578 eFt-t (69 eFt-tal többet) fizettünk ki. Ebből 1 fő 93 eFt-os támogatása 2010-ről húzódott át. A támogatás összege átlagosan 239 eFt volt. A legkisebb támogatási összeg 14 eFt-ot, a legnagyobb 643 eFt-t tett ki. A működés költségei továbbra sem jelentősek (könyvelési, nyomtatvány-, posta-, szállítási költségek, pénzszállítás és feldolgozási, fogyóeszközök, hirdetési költségek, valamint közzétételi díjak).
Az „Egy szív a gyermekekért” Alapítványnak alkalmazottai nincsenek, személyi jellegű ráfordítások nem merülnek fel.

Az alapítvány vagyona 31409 eFt-ról 30700 eFt-ra csökkent. Ennek oka az volt, hogy a közhasznú tevékenység eredménye az elmúlt évhez képest 576 eFt-tal csökkent, az ismételten kiírt pályázat szerinti műszerek beszerzésére fordított kiadások miatt.

Áttekintve az egész éves gazdálkodást a nem javuló gazdasági környezet ellenére alapítványuk tartja stabil gazdálkodását, kisebb eredményvesztés mellett a tavalyinál komolyabb mértékű támogatást tudott nyújtani. Ez annak köszönhető, hogy Libri Kft., Burger King Éttermek, Kaiser’s és Média Markt Áruházak, valamint a Ferihegy 1 Terminál munkatársai lehetőséget biztosítottak az adományok gyűjtésére. Kiemelt támogatást kaptunk a Skála Metro Kft.-től, illetve több nagyobb összegű egyéni támogatást is kaptunk.

Az alapítvánnyal kapcsolatban álló bankok – K&H Bank Zrt., CIB Bank Zrt. és Raiffeisen Bank Zrt. – jó kondíciókkal kezelték pénzeszközeinket.

A részletes számszaki adatokat a mérleg, a közhasznú beszámoló és a főkönyvi kivonatok tartalmazzák.

Budapest, 2012. május 5.

Dr. Kelenhegyi Judith

2012 Beszámoló
Az „Egy szív a gyermekekért” Alapítvány 2012. évi tevékenységéről

Az alapítványnak bevételei kizárólag adománygyűjtő gömbök – perselyek bevételeiből, SZJA 1%-os felajánlásokból, magán és intézményi támogatók befizetéseiből, banki kamatokból származnak. Sem állami, sem önkormányzati támogatást nem kaptunk, vállalkozási tevékenységet nem folytattunk. A bevételek között kerül kimutatásra fel nem használt támogatások visszafizetése is (108 eFt).

Bevételeink az előző évi 10.479 eFt-ról 9.664 eFt-ra csökkentek. A csökkenés legfőbb oka az, hogy mi is megérezzük a gazdasági helyzet romlását. SZJA 1 %-os támogatások (555 eFt) az előző évinek mintegy 55 %-ára estek vissza – lényegesen csökkent az adóváltozósokból adódóan a kapható adományok összege is, valamint az emberek még nem érzik szükségét annak, hogy a rendelkezési lehetőséggel éljenek. Sajnos nincs még kultúrája az adományozásnak nem dicsőség mások támogatása. A gömbürítési bevételek is némileg csökkentek, a tavalyi 5.952 eFt helyett csak 5.623 e Ft folyt be. A magán és intézményi támogatások összege (1.364 eFt) is kevesebb volt (88%), melynek döntő részét egy intézményi támogatónktól kaptuk, aki a korábbi gyakorlata szerint az előző évi csaknem valamennyi működési költségünket megtérítette, így a befolyt összegeket támogatási célokra fordíthatjuk.
Banki kamatbevételeink az előző évivel közel azonosak (101%).

Ráfordításaink (10.235 eFt) a beszámolási időszakban kis mértékben csökkentek (93 %).

Ez évi műszer beszerzésekre kiírt pályázatok elbírálása során a kuratórium kilenc intézmény számára összesen 5.774 e Ft értékű műszer beszerzéséről döntött. Ezek egy részét 2012. évben nem tudtuk átadni – nem érkeztek be Magyarországra – azok a kiadások 2013. évben jelennek majd meg beszámolónkban. Ebben az évben 3.087 eFt összegben adtunk át műszereket a nyertes kórházak részére. Több kórház esetében folyamatosan bővítjük a korábban adományozott műszer funkcióit, speciális kiegészítőket biztosítunk számukra.
2012. évben 12 gyermek részesült 90 ezer és 450 ezer Ft közötti (átlagosan 260 eFt) támogatásban. Ilyen célra az előző évinél 456 eFt-tal kevesebbet fordítottunk, de egyetlen jogos támogatási igényt sem utasítottunk vissza. Van olyan gyermek is akinek folyamatos kezelését biztosítjuk még 2013. évben is. A támogatottak többsége máj-transzplantált gyermek, de volt, akinek sikeres tüdőtranszplantációja volt, illetve speciális mozgás javító műtét segítségével kapott új lehetőséget.
A nem támogatásokra fordított kiadások összege 4.026 eFt az előző évi 1.517 e Ft-tal szemben. A növekedés oka az ügyviteli költségek növekedése volt. Az alapítványnak alkalmazottai nincsenek, az ügyvitellel kapcsolatos feladatokat egy külsős cég látja el. További költségeket a könyvelési, nyomtatvány-, posta-, szállítási kiadások, pénzszállítás és feldolgozási, fogyóeszközök, hirdetési költségek, valamint közzétételi díjak képezik.

Az alapítvány vagyona 30.862 eFt-ról 31.805 eFt-ra nőtt. A javulást a közhasznú célra történt kisebb ráfordítások eredményezték.

Alapítványuk tartja stabil gazdálkodását. Bevételeit alapvetően (az összes ráfordítás 61 %-át) közhasznú célokra használja fel.
A részletes számszaki adatokat a mérleg, a közhasznú beszámoló és a főkönyvi kivonatok tartalmazzák.

Budapest, 2013. május 16.

Dr. Kelenhegyi Judith

2013 Beszámoló
Az „Egy szív a gyermekekért” Alapítvány 2013. évi tevékenységéről

Az alapítványnak bevételei továbbra is csak a perselyekben elhelyezett adományokból, az SZJA 1%-ból, valamint intézményi támogatásból voltak: összesen: 9532 eFt. A banki kamat bevételek jelentősen csökkentek 2012. évhez viszonyítva az előzőév 46%-a. Ennek oka az, hogy nem volt kedvező kamatozású biztos lekötésre lehetőségünk. Összes bevételünk 2013-ban 10458 eFt volt.

Jelentősen nőtt az intézményi támogatásunk mértéke, mely ismét fedezte az előző év működési költségeit, tehát szinte a bevételek 100 %-t az alapító okiratban foglaltakra tudtuk fordítani.

A gömbökben elhelyezett adományok összesen: 5296 eFt-t tettek ki. Itt számunkra csökkenést eredményezett, hogy több persely „inaktív” volt részben az adományozási hajlandóság csökkenése, illetve adomány-gyűjtő helyek megszűnése miatt. 2013-ban a bevételünk 70 perselyből származik. Több olyan kihelyezésünk van, ahol a jövőben várható adomány.

A megnövekedett ráfordítás összegét az magyarázza, hogy több 2012-ben megrendelt műszer 2013-ban érkezett meg ( 2687 eFt), iugyanakkor a 2013. évi megrendeléseket valamennyi szállító időben teljesítette és a kórházak még Karácsony előtt megkapták a műszereket.

Ebben az évben az egyik beszállító cég – Baby Paradise Kft. – tevékenységünk támogatásaként 22 db légzés figyelő készüléket adományozott az általunk (előzetes egyeztetést követően) megnevezett 7 kórház intenzív csecsemő osztályra részre. A beérkezett igény több volt, melyet valószínűleg 2014-ben teljesít a cég.

A támogatott gyógykezelések száma 13 volt, melyből egy 2012-ben kezdődött, illetve egy gyermek támogatása több éve folyik. A legnagyobb kifizetett támogatási összeg 594 eFt a legkisebb 107 eFt volt. A átlagos összeg 263 eFt, ami kissé magasabb a 2012. évinél. Több megkezdett gyógykezelés éveken áthúzó lesz, illetve várhatón újabb kiutazásokra lesz szükség.

Több magánszemély és közösség támogatott bennünket adományával, illetve segítette a nagy és utolsó 1-2 forintos akciót. A Burger King EMKE csapata játékokat adományozott a Szt. László Kórház Gyermek Hematológiai Osztályán fekvő kis betegeknek. A Déméter Alapítvány Natre Pintér Katalintól festményeket kapott közvetítésünkkel, hogy a nehéz időszakokat megélő szülők és gyermekek szebb környezetben töltsék a kezelések hosszú napjait.

Gazdálkodásunk stabil, bevételeinket közhasznú célokra fordítjuk. A vagyon csökkenését a műszertámogatások megemelt és áthúzódó költsége okozta. A részletes számszaki adatokat a 2013. évi közhasznúsági beszámoló és jelentés tartalmazza.

Budapest, 2014. április 17.

Dr. Kelenhegyi Judith

2014 Beszámoló
Az “Egy szív a gyermekekért” Alapítvány 2014. évi tevékenységéről

Bevételeink az elmúlt évben emelkedő tendenciát mutattak. Összetételében megváltozott a befizetett összegek nagysága. Tovább csökkent az SZJA 1%-ból történő támogatás kifizetése, melynek utalásához a megváltozott jogszabályi feltételeknek kellett megfelelnünk. Hosszú egyeztetést követően regisztrálták az alapítványt, így a továbbiakban is közhasznú a besorolása, és jogosult az 1% fogadására. A lekötött pénzeszközeink kamat bevétele tovább csökkent igazodva az MNB kamatszintjének csökkenéséhez. Az előző évi összeg 92,2%-a. Az összes bevételünk a kamatokkal együtt 204-ben 11441 eFt volt. Ez az előző évi bevétel 109,4%-nak felel meg.

Jelentősen növekedett a gömbürítések és az intézményi támogatások bevétele, valamint ha kismértékben is, de több magánszemélytől is kaptunk támogatást. Egészséges verseny alakult ki a Burger King éttermek között – ki tud többet összegyűjteni az alapítvány javára jelszóval. Sajnos még mindig sok volt az olyan kihelyezésünk, ahol az adomány-gyűjtők inaktívak voltak, de számuk csökkent, várhatóan 2015-ben itt pozitív fordulat következik be az előzetes felmérések szerint.

Ebben az évben igyekeztünk kiadásainkat visszafogni mérleg szerinti eredményünk pozitív lett. A kuratóriumi döntésnek megfelelően meghívásos műszer beszerzési pályázat keretében befejeztük az Szt. László Kórház Gyermekhematológiai és Őssejt-transzplantációs Osztályán a korábbi években megkezdett fejlesztést. 3280 eFt értékű B.Baraun Volumetrikus infúziós pumpa rendszert adományoztunk, mellyel nagy biztonságban megoldható a steril szobákban levő gyermekek gyógyszereinek adagolása számítógépes beállítás mellett. 2014-ben 19 gyermeket, illetve családját támogattuk 3280 eFt összeggel, melyből kettőnek korábbi években megkezdett gyógykezelését segítettük továbbra is. A legkisebb folyósított összeg 37,000 forint a legnagyobb 630,000.- Ft volt. Egyetlen támogatási kérelmet sem utasítottunk el, ami megfelelt az Alapító Okiratban leírtaknak.

Már ebben az évben megkezdődött, de 2015-ben fejezzük be a Burger Kingtől kapott kb. 12,000 darab apró ajándék szétválogatását, melyeket az ország nyolc gyermek-onkológiai központja fog megkapni. Megkezdtük az újabb légzésfigyelők kihelyezésének meghirdetését, várhatóan 5-10 készüléket kapunk megint a forgalmazótól.

Gazdálkodásunk továbbra is stabil, bevételeinket közhasznú céljainkra tudjuk fordítani. Ebben az évben is működési költségeinket támogatásként megkaptuk. A részletes számszaki adatokat a 2014. évi beszámolók tartalmazzák.

2015. május
Dr. Kelenhegyi Judith

2015 Beszámoló
Az “Egy szív a gyermekekért” Alapítvány 2015. évi tevékenységéről

Az elmúlt évben folytatott intenzív médiatevékenységünk eredményeként valamennyi bevételi forrásunk jelentősen növekedett, kivéve a lekötött pénzeszközeink kamatbevételeit. Ennek mértéke az MNB kamatszintének csökkenéséhez igazodóan tovább csökkent, az előző évi összegnek mindössze 31,3%-a. Az összes bevételünk a kamatokkal együtt 2015-ben 14872 eFt volt, ez a 2014. évi bevétel 129,99%-ának felel meg.

A magánszemélyek befizetése ötszörösére növekedett. Több kisebb támogatást is feljegyezhettünk, egy gyermek végakaratának megfelelően 550,000.- Ft-ot kaptunk műszertámogatásra.

Közel 1 millió forint támogatást nyertünk a BorgWarner Oroszlány Kft „3x a Föld körül a rászoruló gyermekekért” kampányában. Korábbi támogatóink továbbra is jelentős segítséget nyújtottak, közülük ki kell emelni a Skála Metró Kft. és az Alvásterápia Kft. adományait.

A Burger King szinte valamennyi fővárosi és vidéki étterme a részt vett az adomány gyűjtésben. A Burger King éttermekben és a Libri Könyváruházak perselyeiben elhelyezett adományok összege 65,8%-kal növekedett meg.

Bár 2015-ben is volt még olyan kihelyezésünk, ahol az adomány-gyűjtők inaktívak voltak, de számuk folyamatosan csökkent. Összességében megállapítható, hogy a gömbürítések bevétele 36,67%-kal nőtt.

Ebben az évben is igen takarékosan működtünk, mérleg szerinti eredményünk pozitív lett.

A kuratóriumi döntésnek megfelelően meghívásos műszer beszerzési pályázatokat írtunk ki. A kórházaknak adott természetbeni juttatás összege az előző évhez viszonyítva 63,5 %-kal, az előző évi 3.280 eFt-ról 5.363 eFt -ra növekedett. 2015-ben 3 gyermek-gyógyintézet kapott életmentő műszereket, és folytattuk a korábban megkezdett fejlesztéseket. Az Egyesített Szt.István és Szt. László Kórház-Rendelőintézet Gyermekhematológiai- és Őssejt-transzplantációs Osztálya 2 db betegőrző monitort és 1 db pulzoximétert kapott. A Tüdőgyógyintézet Törökbálint gyermekosztályának gyógyító tevékenységét ismét egyedi, Magyarországon csak náluk megtalálható műszerrel tudtuk teljesebbé tenni 1 db CoughAssist E70-HPKG köhögtetőgépet + 1 db páciensköri szettet adományozva. Új támogatottként a SOTE I.sz. Gyermekklinikának 1 db Intubation Fiberscope-t adományoztunk tartozékaival együtt.

2015-ben a támogatott gyermekek száma csökkent. Nyolc gyermek gyógykezeléséhez 1.898 eFt összeggel járultunk hozzá. Az 1 gyermekre jutó átlagos támogatási összeg 237 eFt-ra emelkedett. A legkisebb folyósított összeg 93,000 forint a legnagyobb 427,000.- Ft volt. Egyetlen olyan támogatási kérelmet sem utasítottunk el, amelyik megfelelt az Alapító Okiratban foglaltaknak.

Befejeztük a Burger Kingtől kapott kb. 12,000 darab apró ajándék szétválogatását, ezekből az ország nyolc gyermek-onkológiai központjában – „Fájdalomdíj sarkok” létesültek.

Az alapítvány tevékenységét támogató cégek közül több is jelezte, hogy a Burger Kinghez csatlakozva adományaival hozzájárulna a sarkok számának bővítéséhez.

Gazdálkodásunk továbbra is stabil, takarékos, bevételeinket közhasznú céljainkra tudjuk fordítani. Ebben az évben is előző évi működési költségeinket támogatásként megkaptuk.

A részletes számszaki adatokat a 2015. évi beszámolók tartalmazzák.

2016. április
Dr. Kelenhegyi Judith

Egyszív a Gyermekekért Alapítvány Paypal Adományozás
ADOMÁNYÁVAL GYERMEKEK ÉLETÉT MENTHETI MEG.KÉRJÜK KATTINTSON AZ ALÁBBI GOMBRA KÖSZÖNJÜK

© Copyright - Egy Szív a Gyermekekért Alapítvány - designed & coded: Artsolution