RÓLUNK – ALAPÍTÓ OKIRAT6Egy Szív a Gyermekekért Alapítvány

10. A Felügyelő Bizottság
10.1. A Alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére az Alapító 3 tagú Felügyelő Bizottságot hozott létre. A Felügyelő Bizottsági tagok mandátuma határozatlan időre szól. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt választ.

10.2. A felügyelő bizottság ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, az Alapítvány munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

10.3. A Felügyelő Bizottság tagjai a Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek.

10.4.Összeférhetetlenségi szabályok
Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja:
a.) a Kuratórium elnöke vagy tagja,
b.) aki az Alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c.) aki az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat valamint
d.) az a-c. pontokban meghatározottak hozzátartozója.

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet felügyelő bizottságának tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A felügyelő bizottság tagja illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

10.5. A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a legfőbb szervet vagy az ügyintéző és képviseleti szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

A legfőbb szervet vagy az ügyintéző és képviseleti szervet a felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a legfőbb szerv és az ügyintéző és képviseleti szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult.

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

10.6. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik. A működésére vonatkozó egyéb rendelkezéseket saját ügyrendje tartalmazza.

10.7. A Felügyelő Bizottság tagjai:
Szegő Lászlóné (1042 Budapest, Liszt F. u. 29.)
Rák Erzsébet (1158 Budapest, Neptun utca 100. földszint 1.)
Dózsáné Gulácsi Jolán (1213 Budapest, Cirmos sétány 15. I/5.)

1 4 5 6 7

© Copyright - Egy Szív a Gyermekekért Alapítvány - designed & coded: Artsolution