Egy szív a gyermekekért Alapítvány

Egy Szív a Gyermekekért” Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2022. évről

1. “Egy Szív a Gyermekekért” Alapítvány bemutatása

Az alapítvány neve: “Egy Szív a Gyermekekért” Alapítvány

Székhelye: 1066 Budapest, Nyugati tér 1.

Adószáma: 19700904-1-42

Nyilvántartási száma: 01-01-0002060

Nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk.66197/1991

Nyilvántartásba vétel dátuma: 1991.09.13.

Közhasznú fokozatú szervezetté átsorolás száma: 11/Pk /66197/1991/38

Közhasznú fokozatú szervezetté átsorolás dátuma: 1999.04.12.

Alapító: A Skála-Coop Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság megszűnésére tekintettel az alapítói jogokat 2007.02.23-tól a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság gyakorolja. Az Alapítvány Kuratóriuma a 3/2020.(III.3.) és 2/2020. (X.6.) számú határozatában úgy döntött, javasolja, hogy a Bíróság az alapítói jogok gyakorlására Balogh Ákost jelölje ki. A Bíróság 2021.március 1. napjától a javaslat alapján kijelöli Balogh Ákost az alapítói jogok gyakorlójának.

Kuratórium elnöke: dr. Kelenhegyi Judith

Tevékenységi kör: a Magyar Köztársaság Magyarország területén élő, magyar állampolgárságú gyermekek és 21 év alatti fiatal felnőtt korúak (a “Támogatott Betegek”) külföldön, illetve kivételes esetben belföldön történő gyógykezelésének pénzügyi támogatása olyan speciális esetekben, amikor a betegség gyógykezelése hazai betegellátási intézetekben vagy külföldi szakember meghívásos közreműködésével nem biztosítható, illetve a hazai gyógykezelés költsége nem biztosított.

Az alapítvány célja a fentieken túlmenően, hogy szabad pénzeszközeinek felhasználásával gyermekkórházakat, klinikákat a Támogatott Betegek ellátásában közreműködő vagy azt segítő egészségügyi intézményeket, egészségügyi szolgáltatókat vagy ellátást nyújtó szakembereket – függetlenül azok működési vagy szervezeti formájától – új orvosi műszerekkel, gyógyászati segédeszközökkel látja el.

Az eszközt saját számlájára szerzi be és azt természetbeni juttatás formájában adományozza a Támogatott Egészségügyi Intézményeknek.

Az Alapítvány nyitott, hozzá bármikor és bárki pénzbeli hozzájárulást tehet.

2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Az Alapítvány a kettős könyvvezetést alkalmazza.

Az Alapítvány a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját készíti a számviteli törvényben előírtaknak megfelelően. A beszámoló a mérleget, az eredmény kimutatást, valamint a kiegészítő mellékletet tartalmazza.

Az Alapítvány vagyonát kizárólag adományokkal, támogatásokkal gyarapította.

Az Alapítvány működése stabil, gazdálkodása takarékos, bevételének egészét közhasznú célokra fordítja.

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, ezen célok megvalósulását nem veszélyeztetve folytathat.

3. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOKTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKTÓL KAPOTT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

Az Alapítvány 2022. évben központi költségvetési támogatást nem kapott.

Az Alapítvány 2022. évben helyi önkormányzati támogatást nem kapott.

Az Alapítvány 2022. évben 655 eFt támogatást kapott az SZJA 1%-os felajánlásokból.

4. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Adatok ezer Ft-ban

Saját tőke 2021 2022
Jegyzett tőke 5.000 5.000
Tőkeváltozás 25.652 32.485
Közhasznú tevékenység eredménye 6.833 -132
Összesen: 37.485 37.353

Az induló tőke az Alapítvány alapításakor a tagok által befizetett vagyon.

A tőkeváltozás az előző évek eredményeinek összege.

2022-ben a közhasznú tevékenység eredménye: -132 eFt veszteség.

5. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK

Az Alapítvány vezetése részére (Kuratórium és FB) munkabér, tiszteletdíj és egyéb járandóság nem került elszámolásra.

A tisztségviselők feladatukat önkéntesen, anyagi ellenszolgáltatás nélkül látják el.

1 2

Egyszív a Gyermekekért Alapítvány Paypal Adományozás
ADOMÁNYÁVAL GYERMEKEK ÉLETÉT MENTHETI MEG.KÉRJÜK KATTINTSON AZ ALÁBBI GOMBRA KÖSZÖNJÜK

© Copyright - Egy Szív a Gyermekekért Alapítvány - designed & coded: Artsolution